İşçinin İzin Hakları Ücretli Ücretsiz İzinler İzin Verilmesi Zorunlu Durumlar İzin Süreleri

İşçinin İzin Hakları Ücretli Ücretsiz İzinler İzin Verilmesi Zorunlu Durumlar İzin Süreleri
İşçinin İzin Hakları Ücretli Ücretsiz İzinler İzin Verilmesi Zorunlu Durumlar İzin Süreleri

İş Kanunu içerisinde ücretsiz izin ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Ancak işçi ile işveren arasında yapılan yazılı iş sözleşmesi ya da işyeri ile ilgili olarak yapılan toplu iş sözleşmesi mevcut ise bu sözleşmeler içerisinde ücretsiz izin ile ilgili hükümler bulunuyor ise uygulamalarda da bu hükümlere uyulması gerekir.

ÜCRETSİZ İZİN

Böyle bir durumun söz konusu olmadığı durumlarda işçinin mazereti halinde ücretsiz izin kullanması tarafılar arasındaki anlaşmaya bağlı olarak yapılır. Diğer bir yandan işçinin talebi olmadığı halde işverenin işçiyi ücretsiz izine ayırmak istemesi durumunda da işçinin onayını alması gerekmektedir. İşverenin işçinin onayı olmadığı halde ücretsiz izine ayırmak istemesi halinde de işçinin bu durumu hizmet akdinin feshi olarak kabul ederek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi haklarını işverenden talep etmesi mümkündür. Ücretsiz izin kullanılması halinde de hizmet akdi sona ermeyip devam eder.

ÜCRETLİ YILLIK İZNİN KULLANILMASI SIRASINDA YOL İZNİ

Yıllık ücretli izinlerin işyerinin bulunduğu yerden başka bir yerde geçirilmesi durumunda kişilerin talepte bulunması ve bu hususu belgelendirmesi halinde gidişlerinde ve dönüşlerinde geçecek olan süreleri karşılamak amacı ile işveren tarafından toplam 4 güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır.

DOĞU (ANALIK) HALİNDE İZİN

Kadın işçilerin doğum öncesinde 8 ve doğum sonrasında 8 hafta alarak toplatma 16 hafta süre ile çalıştırılmamaları gerekmektedir. Çoğul gebelik durumlarında da doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süreye ek olarak 2 hafta daha süre eklenmektedir. Ancak kadın işçinin sağlık durumunun uygun olması halinde doktorun onayı ile kadın işçi doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilmektedir. Bu durum sonucunda kadın işçilerin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenmektedir. Burada belirtilmekte olan süreler kadın işçinin sağlık durumu ve işin özelliklerine bağlı olarak doğumdan önce ve sonra hekim raporu ile belirtilerek arttırılabilir.

İşçinin erken doğum yapması durumunda doğumdan önce kullanmamış olduğu çalıştıramayacak süreler doğumdan sonra kullanılacak olan sürelere eklenerek kullandırılmaktadır. Gebelik süresi boyunca da kadın işçiye düzenli olarak kontroller için izinler verilmektedir. Kadın işçinin isteği halinde 16 haftalık izin süresinin tamamlanmasından ya da çoğul gebelik durumunda 18 haftalık sürenin sonunda altı aya kadar da ücretsiz izin verilmektedir. Bu süre yıllık ücretli izin hebası yapılırken dikkate alınmamaktadır.

Kadın işçilerin bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde 1.5 saat süt izni verilmektedir. Bu sürelerin hangi saatlerde ve kaça bölünerek kullanılacağı da işçinin kendisi tarafından belirlenmektedir. Bu sürelerde günlük çalışma sürelerinden sayılmaktadır. Burada belirtilmekte olan doğumda önceki 8 haftalık (çoğul gebeliklerde 10 haftalık) ve doğum sonrasındaki 8 haftalık izin süreleri içerisinde işverenin işçiye ücret ödemesi zorunlu değildir. İşverenler isterse ödeyebilirler. Ancak gerekli şartların oluşması durumunda SGK tarafından sigortalı kadın işçiye iş göremezlik ödeneği ve emzirme ödeneği verilmektedir.

HAFTA TATİL İZNİ

4857 sayılı İş Kanunu kapsamı içerisinde olan işyerlerinde işçilere tatil günü öncesinde 63. maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmaları koşulunda 7 günlük bir zaman dilimi için kesintisiz en az 24 saat dinlenme yani hafta tatil izni verilmektedir.

YENİ İŞ ARAMA İZNİ

Süresi belli olmayan iş sözleşmesinin feshi durumunda ihbar süreleri içinde işveren işçiye yeni iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içerisinde ve ücretinden herhangi bir kesinti yapmaksızın vermek zorundadır. İş arama izninin süresi ise günde 2 saatten az olmamaktadır. Ayrıca işçinin talebi üzerine yeni iş arama izninin saatlerini birleştirerek toplu olarak da kullanabilir. Ancak iş arama izinlerini toplu olarak kullanmak isteyenler işten ayrılacağı günlere yakın bir tarihte almak ve bunu işverene bildirmek zorundadır. İşverenin iş arama iznini vermemesi ya da eksik kullandırması halinde o sürelere ait ücretlerin işçiye ödenmesi zorunludur. İşverenin iş arama izni süresi içerisinde işçiyi çalıştırması halinde işçinin izin kullandığı ve bir çalışma karşılığı olmadan alacağı ücrete ek olarak çalıştırılmış olduğu sürenin ücretini de %100 zamlı ödemektedir.

EVLENME, ÖLÜM, BABALIK VE DİĞER MAZERET İZİNLERİ

İşçinin evlenmesi, evlat edinmesi, anne ya da babasının, eşinin, kardeşinin ya da çocuğunun ölümü halinde 3 gün, eşin doğum yapması durumunda da 5 gün ücretli izin verilmesi zorunludur. Yani bu süreler içerisinde ücretten izin nedeni ile herhangi bir kesinti yapılmamaktadır. İşçinin en az %70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı bulunun bir çocuğu bulunuyorsa ve tedavisi için hastalık raporuna dayalı bir şekilde ve çalışan ebeveynler tarafından yalnızca birinin kullanması kaydı ile 1 yıl içinde toptan ya da bölümler şeklinde 10 güne kadar ücretli (ücretten izin sebebi ile herhangi bir kesinti olmadan) izin verilmesi gerekmektedir.

HASTALIK İZNİ

Herhangi bir hastalık sebebi ile istirahatlı olan işçi istirahat süresi boyunca izinli sayılmaktadır. Çalışabilir durumda olduğu ile ilişkili doktor raporu olmadan istirahatlı işçinin çalıştırılması durumunda aynı hastalık ile ilgili yapılması gereken tüm tedavi masrafları SSK tarafından işverenden alınmaktadır.

ULUSAL BAYRAMLARDA VE GENEL TATİLLERDE İZİN

Ulusal bayramlar ve genel tatillerde çalışılıp çalışılamayacağı gibi hususlar toplu iş sözleşmelerinde ya da iş sözleşmelerinde kararlaştırılmaktadır. Bu sözleşmelerde hüküm olmaması halinde söz konusu ulusal bayramlarda ve genel tatillerde çalışılması durumunda işçinin onayı gerekmektedir.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN

İş yerinde işe başlanıldığı günden itibaren, deneme süreçleri de içerisinde olmak üzere en az 1 yıl çalışmış işçilere yıllık ücretli izin verilmektedir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilmez. Niteliklerinden dolayı 1 yıldan az sürmüş mevsimlik ya da kampanya işlerinde çalışanlar için İş Kanunu’nun yıllık ücretli izinlere ilişkin hüküm ve koşulları uygulanmamaktadır. İşveren tarafından söz konusu yıl içerisinde verilen diğer ücretli ve ücretsiz izinler ya da dinlenme veya hastalık izinleri yıllık izin süresine dahil edilemez.

ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi ile hizmet süresi:

1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlar 14 günden

5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlar 20 günden

15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlar 26 günden az olamaz.

Yer altı işlerinde çalışmakta olan işçilerin yıllık ücretli izinleri ve süreleri dörder gün arttırılarak uygulanmaktadır. Yani yukarıda belirtilmekte olan sürelere 4’er gün eklenmektedir. Ayrıca 18 yaş altı ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilen yıllık ücretli izinler 20 günden az olmamaktadır. Belirtilmekte olan yıllık izin süreleri asgaridir. Bu süreler iş sözleşmelerinde ya da toplu iş sözleşmelerinde arttırılabilmektedir. Ayrıca yıllık ücretli izinler işveren tarafından bölünemez.

İZİNDE ÇALIŞMA YASAĞI

Yıllık ücretli iznini kullanan bir işçinin izin süresi içerisinde ücret karşılığında bir işte çalışması durumunda bu izin süresi içerisinde kendisine ödenmekte olan ücret işveren tarafından geri alınabilmektedir.

Yıldızlandır
Okumaya devam et

Görüşünü Belirt Kazan